步蟾宫·东风又送酴釄信锺过清代原文译文赏析古

  步蟾宫·东风又送酴釄信锺过清代原文译文赏析

  步蟾宫·东风又送酴釄信原文:

  东风又送酴釄信,早吹得、愁成潘鬓。花开犹似十年前,人不似、十年前俊。水边珠翠香成阵。也消得、燕窥莺认。归来沈醉月朦胧,觉花气、满襟犹润。

  步蟾宫·东风又送酴釄信拼音解读:

  dōng fēng yòu sòng tú mí xìn ,zǎo chuī dé 、chóu chéng pān bìn 。huā kāi yóu sì shí nián qián ,rén bú sì 、shí nián qián jun4 。东风又送酴釄信,早吹得、愁成潘鬓。花开犹似十年前,人不似、十年前俊。shuǐ biān zhū cuì xiāng chéng zhèn 。yě xiāo dé 、yàn kuī yīng rèn 。guī lái shěn zuì yuè méng lóng ,jiào huā qì 、mǎn jīn yóu rùn 。水边珠翠香成阵。也消得、燕窥莺认。归来沈醉月朦胧,觉花气、满襟犹润。

  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。