鹧鸪天(丙寅岁寿内子)郭应祥宋代原文译文赏

  鹧鸪天(丙寅岁寿内子)郭应祥宋代原文译文赏析

  鹧鸪天(丙寅岁寿内子)原文:

  贺了生辰却贺冬。今年乐事又重重。寿香喷处芝兰馥,寿酒斟时琥珀浓。 偕桂隐,到花封。迎长介寿恰三逢。明年此日称觞罢,稳上肩舆九里松。

  鹧鸪天(丙寅岁寿内子)拼音解读:

  hè le shēng chén què hè dōng 。jīn nián lè shì yòu zhòng zhòng 。shòu xiāng pēn chù zhī lán fù ,shòu jiǔ zhēn shí hǔ pò nóng 。 xié guì yǐn ,dào huā fēng 。yíng zhǎng jiè shòu qià sān féng 。míng nián cǐ rì chēng shāng bà ,wěn shàng jiān yú jiǔ lǐ sōng 。贺了生辰却贺冬。今年乐事又重重。寿香喷处芝兰馥,寿酒斟时琥珀浓。 偕桂隐,到花封。迎长介寿恰三逢。明年此日称觞罢,稳上肩舆九里松。

  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。