菩萨蛮(癸巳自豫章檄归)赵师侠宋代原文译文

  菩萨蛮(癸巳自豫章檄归)赵师侠宋代原文译文赏析

  菩萨蛮(癸巳自豫章檄归)原文:

  扁舟又向萧滩去。危樯却系江头树。风送雨声来。凉生真快哉。 电光云际掣。白浪天相接。不用怯风波。风波平地多。

  菩萨蛮(癸巳自豫章檄归)拼音解读:

  biǎn zhōu yòu xiàng xiāo tān qù 。wēi qiáng què xì jiāng tóu shù 。fēng sòng yǔ shēng lái 。liáng shēng zhēn kuài zāi 。 diàn guāng yún jì chè 。bái làng tiān xiàng jiē 。bú yòng qiè fēng bō 。fēng bō píng dì duō 。扁舟又向萧滩去。危樯却系江头树。风送雨声来。凉生真快哉。 电光云际掣。白浪天相接。不用怯风波。风波平地多。

  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。