花犯(旧催雪词,苦不甚佳,因复作此)刘辰翁

  花犯(旧催雪词,苦不甚佳,因复作此)刘辰翁宋代原文译文赏析

  花犯(旧催雪词,苦不甚佳,因复作此)原文:

  海山昏,寒云欲下,低低压吹帽。平沙浩浩。想关塞无烟,时动衰草。苏郎卧处愁难扫。江南春不到。但怅望、雪花夜白,人间憔悴好。 谁知广寒梦无憀,丁宁白玉B677,不关怀抱。看清浅,桑田外,尘生热恼。待说与、天公知道。期腊尽春来事宜早。更几日、银河信断,梅花容易老。

  花犯(旧催雪词,苦不甚佳,因复作此)拼音解读:

  hǎi shān hūn ,hán yún yù xià ,dī dī yā chuī mào 。píng shā hào hào 。xiǎng guān sāi wú yān ,shí dòng shuāi cǎo 。sū láng wò chù chóu nán sǎo 。jiāng nán chūn bú dào 。dàn chàng wàng 、xuě huā yè bái ,rén jiān qiáo cuì hǎo 。 shuí zhī guǎng hán mèng wú liáo ,dīng níng bái yù B677,bú guān huái bào 。kàn qīng qiǎn ,sāng tián wài ,chén shēng rè nǎo 。dài shuō yǔ 、tiān gōng zhī dào 。qī là jìn chūn lái shì yí zǎo 。gèng jǐ rì 、yín hé xìn duàn ,méi huā róng yì lǎo 。海山昏,寒云欲下,低低压吹帽。平沙浩浩。想关塞无烟,时动衰草。苏郎卧处愁难扫。江南春不到。但怅望、雪花夜白,人间憔悴好。 谁知广寒梦无憀,丁宁白玉B677,不关怀抱。看清浅,桑田外,尘生热恼。待说与、天公知道。期腊尽春来事宜早。更几日、银河信断,梅花容易老。

  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。